SZANOWNI RODZICE


Na podstawie § 19. pkt.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 504 ze zmianami)

Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.”


Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) opłaty wynoszą:

- za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26 złotych,

- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych,

Powyższe opłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły.

W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej dziecka - rodzic winien złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć w przypadku legitymacji również aktualne zdjęcie dziecka.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Marzena Majewska

Wniosek można pobrać tutaj