Zajęcia laboratoryjne z fizyki

Celem zajęć laboratoryjnych jest rozbudzenie zainteresowań fizyką.

Motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia obserwacji oraz eksperymentów fizycznych, interpretowania wyników doświadczeń, formułowania spostrzeżeń, wniosków, współdziałania w zespole, skutecznej komunikacji.

Na zajęciach uczniowie mają możliwość utrwalania i usystematyzowania zdobytej na lekcjach wiedzy.